นวดไทยระดับวิชาชีพชั้นกลาง, ภูมิปัญญาไทย 

.

หลักสูตรการนวดไทยระดับวิชาชีพชั้นกลาง(ระดับผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) ผู้ที่มีความประสงค์จะเรียนหลักสูตรวิชานี้จะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรการนวดไทยระดับวิชาชีพชั้นต้น ๑๕๐ ชั่วโมงและหลักสูตรการนวดกดจุดบำบัด

ใช้เวลาในการเรียน ๑๐ วัน ผู้ที่มีความสนใจจะเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ Kontakt

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรวิชานี้สามารถขึ้นทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานประเภทนวดไทยระดับ ๒ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งประเทศไทย

.

หลักฐานในการสมัครเรียน

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน ใส่สูทเท่านั้น ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง จำนวน ๔ รูป

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)

  • ใบประกาศนียบัตรนวดไทยระดับวิชาชีพชั้นต้น ๑๕๐ ชั่วโมง

  • ใบประกาศนียบัตรนวดกดจุดบำบัด

  • ค่าเรียน ๖๙๐ ยูโร

  • ค่าธรรมเนียมในการสอบและใบประกาศนียบัตร ๑๐๐ ยูโร

หลักสูตรเสริมความรู้จากภูมิปัญญาไทย วิชาการตอกเส้นจากตำราล้านนาไทยและการจัดกระดูกปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษ หลักสูตรนี้จะต้องมีผู้สมัครเข้าเรียนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๔ คน และต้องผ่านการเรียนนวดไทยระดับพื้นฐานมาแล้ว ผู้ที่สนใจมีความประสงค์จะเรียนกรุณาแจ้งความจำนงไว้ เมื่อครบจำนวนผู้เข้าเรียนตามต้องการแล้วจะแจ้งหมายกำหนดการเรียนที่แน่นอนให้ทราบ

ใช้เวลาในการเรียน ๑๐ วัน วันละ ๕ ชั่วโมง ผู้ที่มีความสนใจจะเรียนติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามนี้ Kontakt

.

  • ค่าเรียน ๖๗๐ ยูโร

  • ค่าที่พักและอาหารขึ้นอยู่กับสมาชิกที่สมัครเข้าเรียน